სურვილების სია

მიწოდების პოლიტიკა

მიწოდება თბილისში ხორციელდება 1-3 სამუშაო დღეში – მიწოდება არის უფასო;

მიწოდება რეგიონების მასშტაბით ხორციელდება 3-5 სამუშაო დღეში – და ღირებულება შეადგენს 7,90 ლარა;

მიწოდება ხდება საქართველოს ფოსტის მეშვეობით.

  1. ნივთის/პროდუქტის დაბრუნების წესი და გამონაკლისები:

10.1. ნივთის/პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დაუკავშირდეთ კომპანიის საინფორმაციო ცენტრს და აცნობოთ ნივთის/პროდუქტის დაბრუნების შესახებ;

10.2. პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი ნივთის/პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი .

10.3. პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში

10.4. თუ ნივთს/პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, კომპანია უფლებას იტოვებს ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა/უნაკლოობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 14 სამუშაო დღისა. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია გააგრძელოს ან შეწყვიტოს პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების პროცედურა.

10.5. ნივთის/პროდუქტის დაბრუნებას (ტრანსპორტირებას) უზრუნველყოფს კომპანია საკუთარი ან/და სატრანსპორტო მომსახურე ქვეკონტრაქტორის საშუალებით, მოთხოვნის განთავსებიდან არაუგვიანეს 3სამუშაო დღისა თბილისში და რეგიონში 10 სამუშაო დღისა.

10.6. ნივთის/პროდუქტის დაბრუნების დროს ნივთს/პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი, ტექნიკური პასპორტი, ნივთზე თანმხლები სხვა დოკუმენტები, ნივთის ყუთი და სხვ.).

10.7. ნივთის/პროდუქტის დაბრუნება წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ:

10.7.1. ნივთი/პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებგვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

10.7.2. ნივთს/პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;

10.7.3. ნივთს/პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;

10.7.4. მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა კომპანიის მხრიდან;

10.8. გამონაკლის შემთხვევებში პროდუქტის/ნივთის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია გამყიდველისა და კომპანიის მიერ ორივე მხრიდან თანხმობის გაცხადების შემთხვევაში, კომპანიისა და გამყიდველის მიერ თქვენთვის მოწოდებული პირობებით.

 11. პროდუქციის დაბრუნება პროცედურა:

11.1. იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნების ინიცირება მიტანისთანავე მყისიერად მოხდება მომხმარებლის მხრიდან, შემთხვევა ფიქსირდება საინფორმაციო ცენტრში და კურიერს ეძლევა დასტური ნივთის/პროდუქტის წამოღებაზე;

11.2. ნივთის/პროდუქციის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში მომხმარებელს შეუძლია დააფიქსიროს მოთხოვნა პროდუქციის დაბრუნებაზე;

11.3. თუ ნივთის/პროდუქციის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული ნივთის/პროდუქტის დაბრუნების სურვილი გამოწვეულია მიღებული ნივთის ხარვეზიანობის გამო(აქვს ვიზუალური/ქარხნული წუნი ან არ შეესაბამება შეკვეთას ან/და JFmarket.ge-ზე განთავსებულ ნივთის/პროდუქტის მახასიათებლებს) კომპანია უზრუნველყოფს სურვილის დაფიქსირებიდან თბილისში 3 სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო რეგიონში 10 სამუშაო დღის ვადაში ნივთის/პროდუქტის დაბრუნებას (მომხმარებლიდან პროდუქტის წამოღებას) წინამდებარე დაბრუნების პოლიტიკის გათვალისწინებით.

11.4. ნივთის/პროდუქტის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს შესაბამისი საგარანტიო პირობებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

11.4.1 ნივთის/პროდუქტის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, თუ პროდუქტს/ნივთს არ გააჩნია საგარანტიო პერიოდი, პროდუქტი/ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

ავტორიზაცია
რეგისტრაცია

რეგისტრაციით თქვენ ეთანხმებით საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

პაროლის აღდგენა

პაროლი დაგავიწყდა? შეიყვანეთ ელ. ფოსტა რითიც დარეგისტრირდით. გამოგეგზავნებათ პაროლის აღდგენის ბმული.

TOP

კალათა 0

კატეგორიები